Saturday, December 5, 2009

LINGASHTAKAM – A PRAYER TO LORD SHIV

LINGASHTAKAM – A PRAYER TO LORD SHIVABrahma Murari surarchita Lingam

Nirmala bhasita sobhita Lingam

Janmaja dukha vinasaka Lingam

Tat pranamami Sadasiva Lingam


Devamuni pravararchita Lingam

Kamadahana karunakara Lingam

Ravana darpa vinasaka Lingam

Tat pranamami Sadasiva Lingam


Sarva sugandhi sulepita Lingam

Buddhi vivardhana karana Lingam

Siddha surasura vandita Lingam

Tat pranamami Sadasiva Lingam


Kanaka maha mani bhushita Lingam

Paniphati veshtitha shobhita Lingam

Dakshasu yajna vinashana Lingam

Tat pranamami Sadasiva Lingam


Kumkuma chandana lepita Lingam

Pankaja hara sushosbhita Lingam

Sanchita papa vinashana Lingam

Tat pranamami Sadasiva Lingam


Devaganarchita sevita Lingam

Bhavair bhaktibhi revacha Lingam

Dinakarakoti prabhakara Lingam

Tat pranamami Sadasiva Lingam

Ashtadalo pariveshtia Lingam

Sarva samudbhava karana Lingam

Ashtadaridra vinashana Lingam

Tatpranamami Sadashiva Lingam


Suraguru suravara pujita Lingam

Suravana pushpa sadarchita Lingam

Paratparam paramatmaka Lingam

Tatpranamami Sadashiva Lingam


Lingashtakamidam punyam

Yat Pathet Shivasannidhau

Shivalokamavapnoti Shivena saha modate.


1 comment:

  1. nice post! Chanting lingashtakam daily once has changed my life! Thanks for providing it.

    ReplyDelete